Fondy EU

Projekty spolufinancované Evropskou unií.

Projekty spolufinancované Evropskou unií.

Rekonstrukce schodiště pod kostelem

V rámci projektu bylo zrekonstruováno schodiště pod kostelem sv. Václava na veřejném prostranství. Cílem je podpora
projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava.

publikováno19. 10. 2022

Vybudování chodníků u okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany

Cílem projektu je vytvoření bezpečné infrastruktury pro pěší v obci Moravany. Předmětem realizace projektu je výstavba bezbariérových chodníků u nově vytvořené okružní křižovatky silnice III/15275 v obci Moravany (ulice hlavní) včetně čtyř přechodů pro chodce a instalace veřejného osvětlení podél pěší komunikace.

publikováno22. 1. 2021

Naučná pohádková stezka „Bobrstezka“

Cílem vybudování naučné pohádkové stezky je posílení současné rekreační funkce lesa výstavbou herních prvků, usměrňování návštěvníků lesa zřízením odpočinkových stanovišť, údržba lesního prostředí umístěním zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa.

publikováno28. 1. 2019

Revitalizace zeleně

V některých částech obce Moravany byla veřejná zeleň ve špatném stavu a neplnila svoji hlavní úlohu ve veřejném prostoru. Proto bylo v roce 2013 přistoupeno k projektu revitalizace zeleně.

publikováno6. 12. 2015

Aktuality