Adaptační strategie na změnu klimatu

Adaptační strategie na změnu klimatu

Adaptační plán pro Moravany míří k projednání na zastupitelstvu 

Schváleno Zastupitelstvem obce usnesením č. 4.4.2021 dne 9.12.2021.

Nadace Partnerství a společnost AquaForce předali zastupitelům návrh strategie a akčního plánu  adaptačních opatření na dopady změny klimatu.

Adaptační plán vychází z dat o území, předpokládaném vývoji klimatu i možných rizicích pro Moravany.

V neposlední řadě zohledňuje také podněty a názory obyvatel obce získané v dubnové anketě, na srpnovém workshopu a při říjnovém projednání s místními občany. Zahrnuje jak projekty, na nichž už obec pracuje, tak nápady, co by mohlo obci ve zvýšení odolnosti proti suchu, vedru či přívalovým dešťům pomoci. Obecní zastupitelstvo by mělo strategii projednat ještě do konce letošního roku.

Jaké návrhy projektů adaptační plán Moravan obsahuje?

Plán doporučuje řešit veřejný prostor především tam, kde se právě připravují jeho rekonstrukce. Například v ulici Žitná by mohly vzniknout zelené pásy (dešťové záhony), které by umožňovaly zasakovat dešťovou vodu a snížily tak nároky na kanalizaci. Při obnově chodníků (Novosady, Nebovidská, Modřická, Hlavní) navíc navrhuje využití propustných či částečně propustných povrchů. Autobusové zastávky by mohly v budoucnu „chladit“ zelené střechy. Na části střech připravované mateřské školy a sportovní haly by se mohla uplatnit kombinace zeleně s fotovoltaickými panely.

Velkou kapitolu představuje hospodaření na okolních polích. Podle předloženého plánu by obec měla iniciovat zpracování komplexních pozemkových úprav a začít jednat s vlastníky pozemků či zemědělci o potřebných opatřeních, která ochrání obyvatele před prašností, úlety pesticidových postřiků nebo splavováním půdy z polí.

V trati Novosady je podle plánu žádoucí obnovit 3 zasakovací průlehy a část pole zatravnit. 

Jako potřebná je ve strategii hodnocena nárazníková zóna (např. ve formě keřového pásu) mezi obytnou zástavbou a poli.

Navrhována je také výsadba alejí (či alespoň keřů) kolem stávajících polních cest. Akční plán počítá také s vybudováním nových polních cest, prioritně v trati Pod Hájkem, severně směrem na Starý Lískovec a také k Jabloňovému sadu.

Podrobnější rozpracování všech navrhovaných opatření naleznete v dokumentu níže.

Adaptační strategie obce Moravany na klimatickou změnu:

Příprava Adaptační strategie obce Moravany na klimatickou změnu byla podpořena grantem z Norských fondů.

Obrázek
Norway grants, Státní fond životního prostředí a Společně pro zelenou Evropu - loga

Veřejné projednání návrhu Adaptační strategie obce Moravany na změnu klimatu 

KDY: ve středu 20. října 2021 od 17:00
KDE: Klub důchodců, Vnitřní 24, Moravany 

Srdečně Vás zveme na veřejné projednání návrhu Adaptační strategie pro Moravany.

Zpracovatelský tým v úvodu stručně představí návrhy opatření i konkrétních projektů, které zvýší odolnost obce vůči vedru, suchu či přívalovým dešťům, zlepší životní prostředí a zvýší bezpečnost obyvatel. V následné diskusi mohou občané vznést své připomínky, další podněty či návrhy na doplnění. Dokument po zapracování připomínek do konce roku schválí zastupitelstvo obce.

Akční plán

Akční plán se skládá z návrhů konkrétních opatření v obci.

Vyznačení projektů v mapě je pro vás k dispozici zde.

Strategické cíle a potřebná opatření

Struktura strategických cílů a potřebných opatření k jejich naplnění je zpracována v kapitole, která se jmenuje Návrhová část.

Implementační část

Aby se naplánované projekty podařilo lépe realizovat, aby probíhala komunikace napříč obcí a nechyběla potřebná osvěta, byla vypracována sada doporučení, která jsou shrnuta v dokumentu s názvem Implementační část.

Analytická část

Všechny výše uvedené návrhy vycházejí z podrobné analýzy sesbíraných dat a informací o území Moravan, která se nazývá Analytická část. Obsahuje také výsledky ankety mezi občany i vyhodnocení zranitelnosti obce různými projevy změny klimatu.

Máte-li k uvedeným textům či procesu přípravy Adaptační strategie jakékoliv dotazy, připomínky či podněty, napište nám na:  adaptace_moravany@nadacepartnerstvi.cz

Anketa

Obec by se měla zaměřit na obnovu remízků, alejí i polních cest 

Téměř stovka obyvatel Moravan se na jaře zapojila do internetové ankety související s přípravou adaptační strategie naší obce na klimatické změny. Mezi respondenty v počtu lehce převažovali muži (55 %) nad ženami (45 %) a více než polovina odpovídajících patřila do věkové kategorie 35–49 let.

Jako nejvíce ohrožující projevy klimatické změny dotazovaní lidé vnímají dlouhodobé sucho (80 % respondentů), dále pak chřadnutí lesů (42 % respondentů), erozi půdy (39 %) a vlny veder (36 %).

Obrázek
Anketa: které projevy změny klimatu nejvíce ohrožují život v obci
Anketa: které klimatické změny nejvíce ohrožují zivot v obci?

Z ankety také vyvstaly zásadní problémy, které by naše obec měla při zpracování adaptační strategie řešit. Jako největší výzva se ukázal nedostatek zeleně v okolní krajině, který za problematický označilo 70 % respondentů. Obec obklopují velké lány polí bez remízků, alejí, polních a nezpevněných cest (pro pěší a cyklisty) a účastníci ankety by uvítali jejich obnovení. Stromy chybí například v horní části Moravan, kde by poskytovaly ochranu před větrem a prachem.

Obrázek
Ankteta: která adaptační opatření byste uvítali
Ankteta: která adaptační opatření byste uvítali?

Každý druhý respondent by také uvítal, aby se v obci lépe zacházelo s vodou. Moravany by podle nich měly využívat dešťovou vodu k zálivce zeleně nebo splachování v obecních budovách. Srážková voda z chodníků a cest by se neměla odvádět do kanalizace, ale zasakovat v plochách zeleně. Poptávka je také po obnově vodních prvků v krajině (mokřady, tůně) i v zastavěném území (jezírko, kašna, pítka apod.).

Účastníci ankety se ještě mohli v závěru vyjádřit, co dalšího by se mělo v obci změnit. Nespokojenost se objevovala zejména s kamionovou dopravou jezdící přes obec a kvalitou ovzduší. Podněty často směřovaly ke zlepšení vybaveností obce pro trávení volného času venku (parky, sportovní hřiště, gril, rybník apod.).

Proč a jak Moravany připravují Adaptační strategii na změnu klimatu 

Zvýšit odolnost obce vůči dopadům klimatické změny jako jsou dlouhodobé sucho, vlny veder nebo přívalové deště a eroze zemědělské půdy, to je cílem přípravy Adaptační strategie obce Moravany na změnu klimatu. 

Obec Moravany ve spolupráci s Nadací Partnerství a firmou Aquaforce za podpory Norských fondů bude hledat taková opatření a konkrétní projekty, které zlepší životní prostředí v obci a zvýší bezpečnost místních obyvatel i ekonomický a sociální potenciál rozvoje obce.

Harmonogram  prací

 • 01/2021 – 02/2021: zpracování analytické části
 • 03/2021 – 04/2021: zpracování ná
 • 05/2021: zpracování implementační částivrhové části
 • 06/2021 – 08/2021: zpracování Akčního plánu opatření
 • 09/2021: projednání návrhu strategie s veřejností
 • 10/2021: finalizace dokumentu a odevzdání

Jak se můžete zapojit?

Veřejnost bude do přípravy Adaptační strategie zapojena už v průběhu jejího zpracování.

 • 03/2021 – 04/2021: anketa s cílem získat názory občanů, jak silně klimatické hrozby vnímají a jaká opatření by uvítali 
 • 05/2021: veřejné představení návrhové části, sběr podnětů pro Akční plán
 • 09/2021: veřejné projednání kompletního návrhu Adaptační strategie

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky či podněty, napište nám: adaptace_moravany@nadacepartnerstvi.cz

Chcete vědět víc?

Dokumenty ke stažení

Zadání Adaptační strategie obcí Moravany, Ostopovice a Nebovidy na klimatickou změnu 

Návrh „Adaptační strategie obcí Moravany, Ostopovice a Nebovidy na klimatickou změnu“ zpracovává sdružení Nadace Partnerství a Aquaforce, s.r.o.

Příprava adaptačního plánu je podpořena prostředky z Norských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Norsko tímto finančním programem pomáhá českým městům a obcím adaptovat se na nejčastější projevy změny klimatu a posilovat spolupráci, která vede ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropě. Zvláštní důraz je proto kladen také na zapojení široké veřejnosti, včetně nejvíce ohrožených skupin obyvatel.

Vytvořeno: 29. 11. 2023 / Upraveno: 20. 6. 2024 / Autor: spravce

Mohlo by Vás zajímat

Hodnotící workshop

Pojmem audit jsou všeobecně označovány postupy sloužící k tomu, aby analyzovaly a systematizovaly procesy.

Slovo audit vychází z latinského audire: slyšet, naslouchat, konzultace. Zapojení veřejnosti je proto důležitým stavebním kamenem auditu familyfriendlycommunity.

publikováno29. 11. 2023

Představení projektu Audit Family Friendly Community

Naší obci a jejím představitelům záleží na tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

publikováno29. 11. 2023

Aktuality

Uzavření přepážek OÚ Moravany - DOVOLENÁ

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE  PŘEPÁŽKY:

 • Czech POINT (ověřování listin a podpisů)
 • Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Budou ve dnech 15. 7. 2024 a 17. 7. 2024 z důvodu dovolené uzavřeny.

publikováno10. 7. 2024

Oprava komunikace na ul. Modřická

Vážení spoluobčané,

SÚS bude provádět opravu povrchu na ulici Modřická a Moravanská (krajská sil. III/15276) od 8.7. 2024 do 31.8. 2024, což představuje uzavírku těchto ulic, rozdělenou do dvou etap viz situační plán. 

publikováno25. 6. 2024