Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Moravany

2. Důvod a způsob založení

Je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů.
Je veřejnoprávní korporací. Hospodaří s vlastním majetkem, svým jménem vystupuje v právních vztazích a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec Moravany má právní subjektivitu (je právnickou osobou).

3. Organizační struktura

Obec Moravany má patnáctičlenné volené zastupitelstvo obce, pětičlennou radu obce, starostu, 2 místostarosty, kteří jsou zároveň členy rady obce. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní. Rada obce zřídila kulturní a sportovní komisi.

Obecní úřad

Není právnickou osobou, je úřadem obce a tvoří jej starosta, 1. místostarosta, 2. místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.
Obecní úřad provádí výkon státní správy a samosprávy. Plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, a pomáhá výborům v jejich činnosti. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví–li tak zákon.

Zastupitelstvo obce

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 - 11:30 hod. / 13:30 - 17:00 hod.
 • Středa: 8:00 - 11:30 hod., 13:30 - 17:00

Telefonní čísla

Adresa internetových stránek

www.moravanyubrna.cz

Adresa podatelny

Obecní úřad, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

Elektronická adresa podatelny

obec@moravanyubrna.cz

Datová schránka

bsjatks

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6824641, kód banky: 0100 (Komerční banka Brno – venkov)

6. IČO

00282120

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00282120

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb.: Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb.: O správním řízení (Správní řád)
 • Zákon č. 250/2000 Sb.: O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 243/2000 Sb.: O rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb.: Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb.: Zákon o daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Opatření ministerstva financí ČR: O postupech účtování, v platném znění
 • Opatření ministerstva financí ČR: O rozpočtové skladbě
 • Zákon č. 41/1993 Sb.: O ověřování shody opisů nebo kopií s listinou a o ověřování pravosti podpisů obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 97/1974 Sb.: O archivnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/1992 Sb.: O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 148/1998 Sb.: O ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb.: O svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 227/2000 Sb.: O elektronickém podpisu
 • Zákon č. 365/2000 Sb.: O informačních systémech veřejné správy
 • Nařízení vlády č. 304/2001 kterým se provádí zákon 227/2000 Sb. 
 • Vyhláška úřadu pro ochranu osobních údajů č. 366/2001 Sb.
 • Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č. 1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000)
 • Standard ÚVIS 2001 Částka 7 – Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Zákon č. 199/1994 Sb.: O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 513/1991 Sb.: Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/2006 Sb.: O střetu zájmů

Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzory licenčních smluv
 • 13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 • 14.1. Rozsudky
 • 14.2. Výdaje na soudy
Vytvořeno: 14. 3. 2023 / Upraveno: 28. 12. 2023 / Autor: spravce

Mohlo by Vás zajímat

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Úřední hodiny pro Vidimaci, legalizaci(ověřování listin a podpisů) a Czech POINT

Pondělí: 8,00 – 11,30 a 13,30 – 17,00h

Úterý: 8,00 – 16,00h

 

Úřední hodiny pro přepážku Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Středa 8,00 – 11,30 13,30 – 17,00h

Čtvrtek 8,00 – 16,00h

Prosíme o dodržování úředních hodin. Děkujeme.

publikováno20. 6. 2024

Aktuality

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Úřední hodiny pro Vidimaci, legalizaci(ověřování listin a podpisů) a Czech POINT

Pondělí: 8,00 – 11,30 a 13,30 – 17,00h

Úterý: 8,00 – 16,00h

 

Úřední hodiny pro přepážku Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Středa 8,00 – 11,30 13,30 – 17,00h

Čtvrtek 8,00 – 16,00h

Prosíme o dodržování úředních hodin. Děkujeme.

publikováno20. 6. 2024

Pohádkový potok

22. 6. 2024

Pohádkový potok – 22. 6. 2024 od 14 do 17h

 • z Moravan směr Bobrstezka
 • na trase 2km se na děti budou těšit pohádkové postavy
 • děti čeká sladká odměna

Vstupné 50,- ( není vhodné pro kočárky )

publikováno19. 6. 2024