Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Poskytování informací

Pravidla pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení tohoto zákona jsou územní samosprávné celky a jejich orgány povinny poskytovat občanům informace o své činnosti jejich zveřejňováním nebo na základě žádosti. Tato povinnost je přesně definována v § 2 uvedeného zákona. Definice způsobu poskytnutí informace a další pojmy jsou potom uvedeny v § 3. Celé znění zákona ke stažení.

§ 2 Povinnost poskytovat informace

(1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

(3) Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví 1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon 1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

(4) Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

§ 3 Základní pojmy

(1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí telekomunikačního zařízení (například prostřednictvím sítě internet).

(3) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná ve veřejné knihovně.

(4) Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).

Pokyny pro poskytování informací

(na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Obecná část

Obecní úřad poskytuje informace na základě žádosti nebo zveřejněním podle §4 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. O poskytnutí informace může občan požádat osobně na Obecním úřadě, telefonicky nebo faxem, písemně poštou nebo prostřednictvím elektronické pošty odeslané na adresu obec@moravanyubrna.cz. Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. je možné získat na obecním úřadě nebo můžete využít formulář žádosti umístěný na našich stránkách.

Postup při vyřizování žádostí

 1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 2. Písemnou žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně na adrese Obecní úřad Moravany, Vnitřní 49/18, Moravany 664 48, telefonicky na čísle +420 547 244 330 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: obec@moravanyubrna.cz.
 3. Je-li předmětem žádosti poskytnutí informace povinně zveřejněné, je žadateli poskytnuta odkazem na zveřejnění a sdělením, kde a jakým způsobem je přístupná. Trvá-li žadatel i přesto na jejím poskytnutí, je mu poskytnuta na základě jeho písemné žádosti.
 4. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.

Nevyhovění žadateli ze strany Obecního úřadu

Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtách stanovených zákonem na adrese: Obecní úřad Moravany, Vnitřní 49/18, Moravany 664 48.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, OÚ jej odloží.

Odvolání lze podat rovněž prostřednictvím formuláře „Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací". Tento formulář je k dispozici na OÚ nebo na internetové adrese obce www.moravanyubrna.cz, kde si jej můžete stáhnout.

Sazebník náhrad za poskytování informací

Úhrada nákladů za poskytnutí informace se účtuje v případě, že je informace poskytována v tištěné podobě a odeslána na poštovní adresu žadatele nebo v podobě elektronické, s uložením na digitální médium (FDD, CD, MC).

Úhrada může být požadována také v případě, že vyhledání informace bude zvláště časově náročné. O způsobu a výši takové úhrady rozhodne starosta Obecního úřadu a žadatel s ní bude seznámen před jejím poskytnutím

Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, platný pro obec Moravany

Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup úřadu při poskytování informací (podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.)

Předpisy upravující postup OÚ při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
 • Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Standard ÚVIS 2001 Částka 7 – Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.

Vytvořeno: 14. 3. 2023 / Upraveno: 25. 6. 2024 / Autor: spravce

Mohlo by Vás zajímat

Aktuality

Uzavření přepážek OÚ Moravany - DOVOLENÁ

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE  PŘEPÁŽKY:

 • Czech POINT (ověřování listin a podpisů)
 • Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Budou ve dnech 15. 7. 2024 a 17. 7. 2024 z důvodu dovolené uzavřeny.

publikováno10. 7. 2024

Oprava komunikace na ul. Modřická

Vážení spoluobčané,

SÚS bude provádět opravu povrchu na ulici Modřická a Moravanská (krajská sil. III/15276) od 8.7. 2024 do 31.8. 2024, což představuje uzavírku těchto ulic, rozdělenou do dvou etap viz situační plán. 

publikováno25. 6. 2024