Povolení vjezdu - Bohunická cesta

Podmínky pro získání povolení vjezdu na účelovou komunikaci (ulice Bohunická)

 1. Vjezd motorovými vozidly na účelovou komunikaci tvořenou ulicí Podsedky v MČ BrnoBohunice a ulicí Bohunická cesta v obci Moravany, v části vymezené trvalým dopravním značením omezujícím průjezd vozidel, (dále jen „účelová komunikace") je možný pouze na základě platného povolení vjezdu vydaného Obecním úřadem Moravany nebo Městským úřadem Brno-Bohunice.
 2. O povolení vjezdu na účelovou komunikaci může požádat:
 • Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Moravany,
 • fyzická nebo právnická osoba jejíž firma má sídlo v obci Moravany,
 • fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti pozemku (na základě nájemní nebo pachtovní smlouvy) ležící v k.ú. Moravany u Brna nebo v k.ú. Bohunice, přístupného z účelové komunikace omezené vjezdem (dále jen ,,nemovitost“),
 • osoby, které prokáží obci Moravany jiný právní zájem nebo uvede jiný závažný důvod k užívání účelové komunikace omezené vjezdem
 1. O povolení vjezdu na účelovou komunikaci podává žadatel písemnou žádost na Obecní úřad Moravany, viz formulář žádosti, který je přílohou těchto podmínek.
 2. Žadatel v žádosti o povolení vjezdu doloží důvody pro vjezd na účelovou komunikaci dle odstavce 2) těchto podmínek
 3. K žádosti žadatel doloží, v závislosti na důvodu žádosti dle odstavce 2) těchto podmínek:
 • doklady o vlastnictví nebo užívání nemovitosti (výpis z katastru, nájemní nebo pachtovní smlouva, výpis z obchodního nebo jiného rejstříků dokládající sídlo firmy).
 1. O žádosti žadatele bude rozhodnuto Silničním správním úřadem Moravany v zákonné lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Žadatel bude telefonicky, e-mailem nebo osobně informován obcí Moravany o rozhodnutí o jeho žádosti a vyzván k osobnímu převzetí povolení vjezdu.
 2. V případě zamítnutí žádosti má žadatel právo do 15 dnů ode dne, kdy byl o rozhodnutí informován, podat písemnou námitku, ve které uvede důvody nesprávnosti rozhodnutí pověřené osoby. O námitce rozhodne Rada obce Moravany na nejbližším zasedání, maximálně ve lhůtě 60 dnů ode dne podání námitky. Rozhodnutí o námitce je konečné.
 3. V případě změny jakéhokoliv údaje uvedeného v žádosti nebo odcizení povolení vjezdu, je žadatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit obci Moravany pro případné vydání nového povolení vjezdu.
 4. S vydáním povolení vjezdu na účelovou komunikaci není spojena žádná úhrada. Při ztrátě nebo poškození platného povolení vjezdu je žadatel povinen tuto skutečnost oznámit obci Moravany.
 5. Pokud dojde ze strany žadatele k porušení podmínek, za kterých bylo povolení vjezdu vydáno může být obcí Moravany rozhodnuto o zrušení povolení vjezdu a jejímu odebrání. V případě porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích na účelové komunikaci, povolení vjezdu řidiči motorového vozidla bude odebráno Městskou policií, popř. Policií ČR. Následně může být Silničním správním úřadem Moravany rozhodnuto o zrušení tohoto povolení vjezdu.
 6. Povolení vjezdu se vydává na dobu neurčitou.
 7. Tyto podmínky byly schváleny Radou obce Moravany dne 22. 06. 2020

Aktuality

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Oznámení o dočasné změně úředních hodin OÚ Moravany

Úřední hodiny pro Vidimaci, legalizaci(ověřování listin a podpisů) a Czech POINT

Pondělí: 8,00 – 11,30 a 13,30 – 17,00h

Úterý: 8,00 – 16,00h

 

Úřední hodiny pro přepážku Evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu)

Středa 8,00 – 11,30 13,30 – 17,00h

Čtvrtek 8,00 – 16,00h

Prosíme o dodržování úředních hodin. Děkujeme.

publikováno20. 6. 2024

Pohádkový potok

22. 6. 2024

Pohádkový potok – 22. 6. 2024 od 14 do 17h

 • z Moravan směr Bobrstezka
 • na trase 2km se na děti budou těšit pohádkové postavy
 • děti čeká sladká odměna

Vstupné 50,- ( není vhodné pro kočárky )

publikováno19. 6. 2024